Karate Kids

Edukacja Przedszkolna

Opiera się przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności i kształtowaniu czynności intelektualnych dzieci; rozwijaniu umiejętności społecznych, budowaniu systemu wartości, zapewnianiu przyjaznych warunków zabawy i nauki. W ramach dydaktyki skupiamy się na:

- zaszczepieniu zasad zdrowego stylu życia: odżywiania i aktywności ruchowej;
- wspomaganiu dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im
w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
- budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre,
a co złe;
- kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; przekazywaniu zasad fair-play w życiu sportowym i codziennym;
- rozwijaniu umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
- stwarzaniu warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
- trosce o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcaniu do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
- budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijaniu umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
- kształtowaniu u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
- prowadzeniu obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji; z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej przeprowadzanie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

W przedszkolu wychowujemy dzieci w duchu zdrowego i aktywnego trybu życia. Różnorodne zajęcia dostosowane są do wieku i możliwości dzieci. Współpracujemy od lat z najlepszymi i doświadczonymi nauczycielami.

Nasz adres 
Karate Kids Niepubliczne Przedszkole
Sylwia Kuczkowska

Al. Rzeczypospolitej 18/136
02-972 Warszawa

Kontakt
Telefony do Nas:
792 468 292, 022 370 26 56
Email: biuro@karatekids.info

© Copyright 2020 by www.Karate-Kids.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone